Bentham Science Logo

Track Your Manuscript:


Current Gene Therapy

Volume 21, 5 Issues, 2021
ISSN: 1566-5232 (Print)
ISSN: 1875-5631 (Online)
This journal supports open access

Contents

Current Gene Therapy, Volume 19 - Number 2
Review Article

Correlation between MDSC and Immune Tolerance in Transplantation: Cytokines, Pathways and Cell-cell Interaction

, 19(2): 81 - 92

Tianying Yang, Jiawei Li, Ruimin Li, Chunchen Yang, Weitao Zhang, Yue Qiu, Cheng Yang* and Ruiming Rong*


DOI: 10.2174/1566523219666190618093707Review Article

Understanding Gene Therapy in Acute Respiratory Distress Syndrome

, 19(2): 93 - 99

Xue-Peng Zhang, Wei-Tao Zhang, Yue Qiu, Min-Jie Ju, Guo-Wei Tu* and Zhe Luo*


DOI: 10.2174/1566523219666190702154817Review Article

High Mobility Group Box 1: An Immune-regulatory Protein

, 19(2): 100 - 109

Jingjing Zhao, Tianle Sun, Shengdi Wu* and Yufeng Liu*


DOI: 10.2174/1566523219666190621111604Review Article

Functional Immunoregulation by Heme Oxygenase 1 in Juvenile Autoimmune Diseases

, 19(2): 110 - 116

Xueyan Zhang, Shupeng Shi, Jie Shen, Mingyi Zhao* and Qingnan He*


DOI: 10.2174/1566523219666190710092935Review Article

The Relationship between Ferroptosis and Tumors: A Novel Landscape for Therapeutic Approach

, 19(2): 117 - 124

Xiaojun Xia, Xiaoping Fan*, Mingyi Zhao* and Ping Zhu*


DOI: 10.2174/1566523219666190628152137General Review Article

Circular RNAs Serve as Novel Biomarkers and Therapeutic Targets in Cancers

, 19(2): 125 - 133

Shuai Fang, Jinchang Pan, Chengwei Zhou, Hui Tian, Jinxian He, Weiyu Shen, Xiaofeng Jin, Xiaodan Meng, Nan Jiang and Zhaohui Gong*


DOI: 10.2174/1566523218666181109142756Case Report   Open Access

Three Cases of Leber’s Hereditary Optic Neuropathy with Rapid Increase in Visual Acuity After Gene Therapy

, 19(2): 134 - 138

Yong Zhang, Jia-jia Yuan, Hong-li Liu, Zhen Tian, Si-wei Liu and Bin Li*


DOI: 10.2174/1566523219666190618094505
Editor-in-Chief

Liang Cheng
College of Bioinformatics, Science and Technology
Harbin Medical University
Harbin, Heilongjiang
(China)
Biography
View Full Editorial Board

COPE Compliant

Cope Logo

Journal History

Current Gene Therapy Journal was launched in 2001. Dr. Ignacio Anegon was the founding editor of the journal.
New eBook

Probing Intracellular RegulationYou can view the contents of this eBook [here] or purchase it [here].

Related Journals

Related eBooks

eBooks Catalog